ทีมบริหาร

ประวัติผู้บริหาร

นายเฉลิม ทองสุข

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการด้านการเงิน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อสร้างวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

ประสบการณ์

  • ด้านการตลาด และการเงิน
  • รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ
  • ประธานที่ปรึกษา บริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด / Consultant “Franshise HAPPY”
  • ประธานที่ปรึกษา หจก.เฉลิมรัตน์ อินเตอร์เทรดิ้ง / Consultant “Franshise LAIPAK”
  • อาจารย์ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาพัฒนาที่ดิน และทรัพย์สิน
  • Lecturer / Assistant Program Director – Bangkok Education Center.
  • University of Interdisciplinary Studies (UIDS), Dallas, Texas, USA.