ข้อควรรู้ในการขออนุญาตก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป โรงงาน อาคาร

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการจะขออนุญาตก่อสร้างโกดัง โรงงาน อาคาร ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อยื่นกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขต หรือเทศบาลท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ที่ซึ่งเป็นสถานที่จะก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาในการพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ผู้ขอโปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างของแต่ละเขตพื้นที่ได้ จากสำนักงานเขต หรือเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างมี ดังนี้
1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบฟอร์ม ข.1) 1 ชุด
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (แบบฟอร์ม น.4)
10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมวิศวกรรม (แบบฟอร์ม น.4)
12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร และอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ผู้ประกอบการยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งผลการพิจารณา และลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการยื่นอกสาร (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที *หากมีเหตุผลที่ไม่สามารถ แจ้งผลการพิจารณาได้ก็จะมีการขยายระยะเวลาไปอีก 2 คราวๆ ละ 45 วัน

 

แบบฟอร์ม ข.1

                                                                                                                                

 

แบบฟอร์ม น.4